Aktualności

V Niedziela Zwykła – Rok A, 5 lutego 2023 r.


EWANGELIA Z V NIEDZIELI ZWYKŁEJ, ROK A

Wy jesteście światłem świata

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi.
Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie».

Oto słowo Pańskie.

Mt 5, 13-16

 

Komentarz do Ewangelii

Punkt odniesienia

Jezus jest solą ziemi i światłem świata. A my? Czy jesteśmy solą ziemi? To o nas są słowa Jezusa. Co mamy robić, żeby nie utracić swojej właściwości, Jezusowego smaku? Być przy Nim, uczyć się od Niego, jakie ma być nasze postępowanie. Skąd mamy brać siłę do życia, coraz bardziej stawać się podobni do Niego? To trudne zadania. Jednak bez tego wysiłku nie zafascynujemy nikogo Jezusem. Bo nie słowa pociągają, lecz konkretne działanie. Jezus zdawał sobie sprawę z wartości i znaczenia dobrego przykładu. Jak wielu ludzi utraciło wiarę, więź ze wspólnotą Kościoła właśnie przez zły przykład tych kapłanów, którzy na co dzień nie żyją nauką Jezusa. Słowa z dzisiejszej Ewangelii: Aby widzieli wasze dobre czyny i chwalili waszego Ojca, który jest w niebie powinny być dla nas rachunkiem sumienia. Dla wszystkich, nie tylko dla wybranych.

Panie Jezu, Ty wiesz, jak często nieewangeliczne postępowanie usprawiedliwiam złym przykładem tych, którzy powołani są, aby być wzorem. Zabierz ode mnie tę pokusę. Bądź moim punktem odniesienia. Amen.

Rozważanie zaczerpnięte z Ewangelia 2023, ks. Cyprian Kostrzewa SSP, Edycja Świętego Pawła


Z nauczania pasterzy diecezji opolskiej

Wierzę w Kościół – katechezy o Domu Bożym dla nas cz. 11.

Na temat zaistnienia i trwania Kościoła Katechizm Kościoła Katolickiego wyraźnie więcej mówi w numerach 758–769. A na pytanie, jaki jest początek i wypełnienie Kościoła o wiele bogatsza jest odpowiedź w Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego. Wszystkich bardzo zachęcam do zapoznawania się z Katechizmem oraz do wnikliwego wczytywania się w kolejne numery niniejszego Kompendium, czyli wyciągu najistotniejszych treści z Katechizmu, które zainspirował papież Benedykt XVI. Pod numerem 149 czytamy:

„Kościół znajduje swój początek i swoje wypełnienie w odwiecznym  zamyśle Boga. Był przygotowany w Starym Przymierzu wraz z wybraniem Izraela jako ludu Bożego, będącym znakiem przyszłego zjednoczenia wszystkich narodów. Założony przez słowa i czyny Jezusa, został urzeczywistniony przede wszystkim za pośrednictwem Jego odkupieńczej Męki i Jego Zmartwychwstania. Został następnie ukazany jako misterium zbawienia przez wylanie Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy. Osiągnie swoje wypełnienie w chwale nieba jako zgromadzenie wszystkich odkupionych”.

Z powyższego tekstu wynika, że powstanie Kościoła trzeba wiązać z odwiecznym planem Boga i w jego realizacji widzieć określone etapy. A więc Kościół nie zaistniał w jednym momencie historii. Owszem, życie i dzieło Jezusa jest dla Kościoła zasadniczym momentem w historii jego powstania, ale już wcześniej, jeszcze przed stworzeniem świata, zaistniała w zamyśle Boga idea Kościoła, którą Bóg stopniowo realizował. Najpierw w dziele stworzenia człowieka mężczyzną i niewiastą, a następnie w dziejach przymierza z ludźmi, kształtując lud sobie poddany. Taką drogą Bóg doprowadził do momentu, w którym mocą swego Ducha zgromadził i stale gromadzi wokół swego Jednorodzonego Syna lud, jako „rodzinę dzieci Bożych”.

bp Andrzej Czaja


Program duszpasterski – materiały dla rodzin

W trosce o duchowy rozwój wiernych, na nowy rok duszpasterski – przeżywany pod hasłem „Wierzę w Kościół Chrystusowy” – zostały przygotowane dodatkowe materiały formacyjne dla rodzin. Katechezy mają przybliżać świeckim tematykę Kościoła, a jednocześnie umacniać ich więź małżeńską i rodzinną, jak również prowadzić rodziny do coraz większego zaangażowania się w życie Kościoła powszechnego i parafialnego. Rozważania zostały przygotowane na poszczególne niedziele w ciągu całego roku. Każdy miesiąc posiada swoje hasło przewodnie, zaś poszczególnie tematy są jego rozwinięciem. Konspekt składa się z 3 części: wprowadzenia (najczęściej jest to nauczanie Kościoła na dany temat); „do refleksji” (rozważania pogłębiające nauczanie Kościoła) oraz „zadanie” (konkretna propozycja działań). 

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PRZYGOTOWANYMI MATERIAŁAMI KLIKAJĄC W PONIŻSZE PLIKI:

grudzień 2022 – Po co Kościół?

I Niedziela Adwentu – Czym jest Kościół

II Niedziela Adwentu – W Kościele uczę się kochać

III Niedziela Adwentu – W Kościele lepiej poznaję siebie

IV Niedziela Adwentu – W Kościele nikt nie jest sam

Boże Narodzenie – W Kościele otrzymuję życie wieczne

styczeń 2023 Budowanie Kościoła

Chrzest Pański – Boży plan budowania Kościoła

II Niedziela Zwykła – Duch Święty działa w Kościele

III Niedziela Zwykła – Buduję Kościół w każdej chwili życia

29.01.2023 – Moja rodzina staje się Kościołem domowym

luty 2023 Potrzeba wiary w Kościół

05.02.2023 – To my jesteśmy Kościołem


Tu możesz posłuchać piosenki religijne: