Szlak Organowy

 

 

Projekt „Szlak organowy w Euroregionie Silesia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa RP

Przekraczamy granice”

SZLAK ORGANOWY W EUROREGIONIE SILESIA

Prace konserwatorskie organów w kościele w Nowej Cerekwi i Kravaře

w ramach projektu typu A

Szlak organowy w Euroregionie Silesia

Oś priorytetowa 2 “Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia”

Programu INTERREG V- A Republika Czeska- Polska

w ramach Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia

Numer projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0001323

Partner Wiodący: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Piotra i Pawła w Nowej Cerekwi

Partner Projektu : Římskokatolická farnost Kravaře

Informacja o projekcie

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Piotra i Pawła w Nowej Cerekwi rozpoczęła realizację polsko- czeskiego projektu we współpracy z czeskim partnerem Římskokatolická farnost Kravaře.

Projekt „Szlak organowy w Euroregionie Silesia” to transgraniczna inicjatywa dofinansowana w ramach programu INTERREG V- A, Oś priorytetowa 2 “Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia” w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Silesia Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry.

Realizowany będzie w okresie 05.2018-04.2019

Jest to typ projektu A czyli po stronie polskiej i czeskiej partnerzy będą realizować działania projektowe.

Kravaře i Nową Cerekwię łączy dziedzictwo kulturowe organmistrzowskiego kunsztu braci Rieger.To znane na pograniczu polsko- czeskim postacie.Ograny z ich warsztatu są wyposażeniem wielu zabytków.Projekt zakłada powstanie sakralnego produktu turystycznego -kulturowego „Szlak organowy w Euroregionie Silesia”, który łączy działania w zakresie zachowania i wykorzystania dziedzictwa kulturowego z ofertą edukacyjną prezentującą historię i przykłady sztuki organmistrzowskiej w zabytkach pogranicza.

Cel projektu: zwiększenie liczby odwiedzających polskie i czeskie pogranicze poprzez stworzenie produktu turystyki kulturowej „Szlak organowy w Euroregionie Silesia”. Cel zostanie osiągnięty poprzez konserwację 2 urządzeń muzycznych- organów oraz wspólne działania promocyjne na rzecz wykorzystania zasobów kulturowych w rozwoju pogranicza.

Realizacja projektu ma na celu:

 1. uatrakcyjnienie oferty turystycznej i stworzenie dogodnych warunków dla zwiększenia ruchu turystycznego w zabytkach sakralnych o po obu stronach granicy (produkt „Szlak organowy w euroregionie Silesia”)

 2. zachowanie dziedzictwa kulturowego i wykorzystanie obiektów kulturowego dziedzictwa po obu stronach czesko-polskiej granicy do uatrakcyjnienia oferty turystycznej (prace konserwatorskie i naprawcze organów kościelnych)

 3. zwiększenie zainteresowania polsko- czeskim dziedzictwem kulturowym (wspólne działania promocyjne)

Projekt współpracy polsko- czeskiej zakłada działania inwestycyjne oraz promujące posiadane przez partnerów zasoby. Działania obejmować będą:

 1. Zarządzanie projektem- wspólny personel – koordynator partnera wiodącego i partnera

 2. Prace konserwatorskie w kościele w Krawarzu i Nowej Cerekwi- działanie obejmuje przeprowadzenie prac konserwatorskich organów kościelnych zgodnie z opracowanym programem prac

 3. Produkt „Szlak organowy w Euroregionie Silesia” – obejmować będzie odrestaurowane organy w zabytkowych kościołach w Krawarzu i Nowej Cerekwi oraz wybrane obiekty z wyposażaniem wykonanym przez zakład Reigera oraz ewentualnie innych znanych twórców organów kościelnych na pograniczu polsko- czeskim w Euroregionie Silesia. Produkt i komplementarność oferty zaprezentowana zostanie w materiałach promocyjnych. Partner czeski wykona mapę ( 2000 szt.) szlaku organowego w Euroregionie Silesia z zaznaczonymi obiektami sakralnymi z organami Reigera i jego potomków oraz ewentualnie z innymi cennymi przykładami sztuki organmistrzowskiej. Na podstawie mapy wykonany zostanie przez partnera polskiego w wersji językowej polskiej i czeskiej folder (2000 szt.). Zawierać będzie m.in. informacje o projekcie, szersze informacje o obiektach zaznaczonych na mapie, ich wartości zabytkowej, organizowanych wydarzeniach muzycznych, historii produkcji organów i postaciach braci Rieger oraz współczesnej produkcji organów. Każdy z partnerów wykona tablicę pamiątkową z informacją o projekcie i produkcie. Materiały promocyjne będą wspólnie zbierane i konsultowane.

 4. Podsumowanie projektu w Krawarzu z udziałem przedstawicieli partnerów projektu, zaproszonych gości, mieszkańców Krawarze i Nowa Cerekiew.W ramach podsumowania: partner czeski zapewni miejsce podsumowania, catering, koncert organowy i zwiedzanie zamku w Krawarzu. Partner polski odpowiedzialny będzie za transport grupy polskiej, tłumacza, przygotowanie pamiątkowych kubków z nadrukiem, przygotowanie prezentacji z projektu, informacji prasowej z realizacji projektu i jego podsumowania.Podczas podsumowania dystrybucja mapy i foldera wśród jego uczestników.

Wynik projektu:

 1. zrealizowanie w ramach współpracy polsko- czeskiej wspólnego projektu ( zrealizowanie wszystkich zakładanych działań kluczowych w zakładanym terminie)

 2. stworzenie produktu turystycznego „Szlak organowy w Euroregionie Silesia” zwiększającego pakiet atrakcji Euroregionu dla mieszkańców i turystów

 3. zachowanie świetności dorobku kulturowego znanych organmistrzów na pograniczu (prace konserwatorskie)

 4. promocja polsko- czeskiego dorobku wielkich budowniczych organów na pograniczu ( folder, tablica)

 5. stworzenie tematycznej oferty turystycznej dla miłośników zabytków sakralnych

 6. dostarczenie informacji, zwiększenie poziomu wiedzy na temat oferty turystycznej regionu sąsiedniego w zakresie oferty szlaku organów (folder, tablica, prezentacja multimedialna, informacja prasowa)

 7. lepsze wykorzystanie w celach turystycznych infrastruktury zabytków przez turystów i mieszkańców po obu stronach granicy

 8. zachęcenie i zwiększenie motywacji turystów i mieszkańców do odwiedzenia obiektów sakralnych na pograniczu

 9. ograniczenie barier językowych poprzez dwujęzyczny system informacji ( tłumaczenia w ramach projektu)

 10. poszerzenie pakietu atrakcji turystycznych do wykorzystania przez czeską i polską branżę turystyczną oraz wsparcie rozwoju turystyki jako źródła zatrudnienia na obszarze

 11. umacnianie współpracy polsko- czeskiej na pograniczu ( wspólnie zrealizowany projekt, powstały produkt turystyczny, podsumowanie projektu, zarządzanie projektem)

Grupę docelową projektu stanowią:

 1. turyści odwiedzający powiat głubczycki i opawski oraz gminę Głubczyce i Krawarze o profilu kulturowo- aktywny

 2. mieszkańcy pogranicza indywidualni i zorganizowane grupy

Profil grupy docelowej: miłośnicy dziedzictwa kulturowego, łączący aktywny wypoczynek ze zwiedzaniem atrakcji kulturowych, miłośnicy sztuki sakralnej, badacze kultury, historycy, pasjonaci lokalnej historii kulturoznawcy, miłośnicy muzyki organowej, uczestniczący w wydarzeniach kulturalnych w obiektach sakralnych typu koncerty organowe i występy chórów, uczestnicy wydarzeń religijnych i zorganizowanych wycieczek, osoby zainteresowane szlakami tematycznymi.

Poziom dofinansowania projektu zgodnie z umową:

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Piotra i Pawła w Nowej Cerekwi

Maksymalne dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 30 000,00 EUR tj. 55,79%

Maksymalne współfinansowanie z Budżetu Państwa: 1 764,71 EUR, tj. 3,28%

Całkowite wydatki kwalifikowalne: 53 769,00 EUR

Římskokatolická farnost Kravaře

Maksymalne dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 30 000,00 EUR tj. 53,32%

Całkowite wydatki kwalifikowalne: 56 259,00 EUR

 

Do Pobrania:
1. Informacja o projekcie
2. Informacja o realizacji projektu
3. Informacja o realizacji projektu
4. Informacja o realizacji projektu
5. Podsumowanie
6. Folder/Brozura
Mapy do pobrania:
1. Okładka
2. Słowem wstępu
3. Mapa szlaku organowego PL/CZ
Mapy ke stažení:
1. Front
2. Úvodní slovo
3. Mapa varhanni stezka CZ/PL